فرش سوفیا

700 شانه- تراکم 2550

آذرنوش
آذرنوش
آذرنوش

آذرنوش

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:کرم، سرمه ای
 • تعدادرنگ:۸
 • تراکم:۲۵۵۰
آیدا
آیدا
آیدا

آیدا

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:کرم، گردوئی,سرمه ای
 • تعدادرنگ:۸
 • تراکم:۲۵۵۰
ارشاک
ارشاک
ارشاک

ارشاک

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:کرم، سرمه ای
 • تعدادرنگ:۸
 • تراکم:۲۵۵۰
ارکیده
ارکیده
ارکیده

ارکیده

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:کرم، گردوئی,سرمه ای، آبی
 • تعدادرنگ:۸
 • تراکم:2550
اریکا
اریکا
اریکا

اریکا

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:کرم، گردوئی,سرمه ای
 • تعدادرنگ:8
 • تراکم:2550
اصفهان
اصفهان
اصفهان

اصفهان

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:کرم، گردوئی,سرمه ای
 • تعدادرنگ:۸
 • تراکم:۲۵۵۰
النا
النا
النا

النا

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:کرم، گردوئی,سرمه ای
 • تعدادرنگ:۸
 • تراکم:۲۵۵۰
بیتا
بیتا
بیتا

بیتا

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:کرم، سرمه ای
 • تعدادرنگ:۸
 • تراکم:۲۵۵۰
پارادایس
پارادایس
پارادایس

پارادایس

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:سرمه ای، گردویی, کرم,آبی
 • تعدادرنگ:۸
 • تراکم:۲۵۵۰
تیراژه
تیراژه
تیراژه

تیراژه

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:سرمه ای , کرم
 • تعدادرنگ:8
 • تراکم:2550
چیچک
چیچک
چیچک

چیچک

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:کرم، گردوئی,سرمه ای
 • تعدادرنگ:۸
 • تراکم:۲۵۵۰
دنیز
دنیز
دنیز

دنیز

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:گردوئي، سرمه ای
 • تعدادرنگ:۸
 • تراکم:۲۵۵۰
دیانا
دیانا
دیانا

دیانا

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:کرم، گردوئی، سرمه ای
 • تعدادرنگ:۸
 • تراکم:۲۵۵۰
ریزماهی
ریزماهی
ریزماهی

ریزماهی

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:کرم، سرمه ای
 • تعدادرنگ:۸
 • تراکم:۲۵۵۰
ساناز
ساناز
ساناز

ساناز

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:کرم، سرمه ای
 • تعدادرنگ:۸
 • تراکم:۲۵۵۰
عروس
عروس
عروس

عروس

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:کرم، گردوئی,سرمه ای
 • تعدادرنگ:8
 • تراکم:2550
فاخر
فاخر
فاخر

فاخر

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:کرم، گردویی، سرمه ای, آبی
 • تعدادرنگ:۸
 • تراکم:۲۵۵۰
کهکشان
کهکشان
کهکشان

کهکشان

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:کرم، گردوئی,سرمه ای
 • تعدادرنگ:۸
 • تراکم:2550
گلستان
گلستان
گلستان

گلستان

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:سرمه ای , کرم
 • تعدادرنگ:۸
 • تراکم:۲۵۵۰
لوتوس
لوتوس
لوتوس

لوتوس

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:کرم، گردوئی، سرمه ای
 • تعدادرنگ:۸
 • تراکم:۲۵۵۰
لیلی
لیلی
لیلی

لیلی

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:کرم، سرمه ای
 • تعدادرنگ:۸
 • تراکم:۲۵۵۰
ملینا
ملینا
ملینا

ملینا

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:کرم، گردوئی، سرمه ای، پوست پیازی
 • تعدادرنگ:۸
 • تراکم:۲۵۵۰
آریا

آریا

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:گردویی
 • تعدادرنگ:۸
 • تراکم:۲۵۵۰
افشان يادگار

افشان يادگار

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:کرم
 • تعدادرنگ:۸
 • تراکم:۲۵۵۰
باغ بهشت

باغ بهشت

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:کرم
 • تعدادرنگ:۸
 • تراکم:۲۵۵۰
پرهام

پرهام

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:سرمه اي
 • تعدادرنگ:۸
 • تراکم:۲۵۵۰
جشنواره

جشنواره

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:سرمه ای
 • تعدادرنگ:۸
 • تراکم:۲۵۵۰
دلربا

دلربا

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:سرمه اي
 • تعدادرنگ:۸
 • تراکم:۲۵۵۰
دورین

دورین

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:کرم
 • تعدادرنگ:۸
 • تراکم:۲۵۵۰
رویال

رویال

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:سرمه اي
 • تعدادرنگ:8
 • تراکم:۲۵۵۰
سلطان

سلطان

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:سرمه ای
 • تعدادرنگ:۸
 • تراکم:۲۵۵۰
شاه ماهی

شاه ماهی

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:شاه ماهي
 • تعدادرنگ:۸
 • تراکم:۲۵۵۰
كيميا

كيميا

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:سورمه ای
 • تعدادرنگ:۸
 • تراکم:۲۵۵۰
لاوین

لاوین

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:گردوئی
 • تعدادرنگ:۸
 • تراکم:۲۵۵۰
مهربان

مهربان

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:سرمه اي
 • تعدادرنگ:۸
 • تراکم:۲۵۵۰
ويشگاه

ويشگاه

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:سرمه اي
 • تعدادرنگ:۸
 • تراکم:۲۵۵۰