فرش سوفیا

1000 شانه

برلیان
برلیان
برلیان

برلیان

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:سرمه ای , آبی
 • تعدادرنگ:10
 • تراکم:3000
ستاره
ستاره
ستاره

ستاره

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:سرمه ای , آبی
 • تعدادرنگ:10
 • تراکم:3000
معجزه
معجزه
معجزه

معجزه

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:سرمه ای , آبی
 • تعدادرنگ:10
 • تراکم:3000
مهرآوا
مهرآوا
مهرآوا

مهرآوا

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:سرمه ای , آبی
 • تعدادرنگ:10
 • تراکم:3000
پروانه

پروانه

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:
 • تعدادرنگ:10
 • تراکم:3000
رز

رز

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:
 • تعدادرنگ:10
 • تراکم:3000
سالاری

سالاری

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:آبی
 • تعدادرنگ:10
 • تراکم:3000
کرامت

کرامت

 • ابعاد: 3x4, 2.5x3.5, 2x3, 1.5x2.25, 1x4, 1x3, 1x2, 1x1.5
 • رنگ:سرمه ای
 • تعدادرنگ:10
 • تراکم:3000