فرش سوفیا

گلیم، جاجیم

1001

1001

 • ابعاد: 1x1.5, 1.5x2.25, 2x3
 • رنگ:
 • تعدادرنگ:
 • تراکم:
1002

1002

 • ابعاد: 1x1.5, 1.5x2.25, 2x3
 • رنگ:
 • تعدادرنگ:
 • تراکم:
1003

1003

 • ابعاد: 1x1.5, 1.5x2.25, 2x3
 • رنگ:
 • تعدادرنگ:
 • تراکم:
1004

1004

 • ابعاد: 1x1.5, 1.5x2.25, 2x3
 • رنگ:
 • تعدادرنگ:
 • تراکم:
1005

1005

 • ابعاد: 1x1.5, 1.5x2.25, 2x3 2.5x3.5 50-250
 • رنگ:
 • تعدادرنگ:
 • تراکم:
1006

1006

 • ابعاد: 1x1.5, 1.5x2.25, 2x3
 • رنگ:
 • تعدادرنگ:
 • تراکم:
1007

1007

 • ابعاد: 1x1.5, 1.5x2.25, 2x3
 • رنگ:
 • تعدادرنگ:
 • تراکم:
1009

1009

 • ابعاد: 1x1.5, 1.5x2.25, 2x3
 • رنگ:
 • تعدادرنگ:
 • تراکم:
1010

1010

 • ابعاد: 1x1.5, 1.5x2.25, 2x3
 • رنگ:
 • تعدادرنگ:
 • تراکم:
1011

1011

 • ابعاد: 1x1.5, 1.5x2.25, 2x3 2.5x3.5 50-300
 • رنگ:
 • تعدادرنگ:
 • تراکم:
1013

1013

 • ابعاد: 1x1.5, 1.5x2.25, 2x3 2.5x3.5 3x4 3x5 50-300
 • رنگ:
 • تعدادرنگ:
 • تراکم:
1014

1014

 • ابعاد: 1x1.5, 1.5x2.25, 2x3 2.5x3.5 50-250
 • رنگ:
 • تعدادرنگ:
 • تراکم:
1016

1016

 • ابعاد: 1x1.5, 1.5x2.25, 2x3 2.5x3.5 3x4 50-300
 • رنگ:
 • تعدادرنگ:
 • تراکم:
1018

1018

 • ابعاد: 1x1.5, 1.5x2.25, 2x3 2.5x3.5 50-300
 • رنگ:
 • تعدادرنگ:
 • تراکم:
1020

1020

 • ابعاد: 1x1.5, 1.5x2.25, 2x3
 • رنگ:
 • تعدادرنگ:
 • تراکم:
1025

1025

 • ابعاد: 1x1.5, 1.5x2.25, 2x3
 • رنگ:
 • تعدادرنگ:
 • تراکم:
1026

1026

 • ابعاد: 1x1.5, 1.5x2.25, 2x3
 • رنگ:
 • تعدادرنگ:
 • تراکم:
1027

1027

 • ابعاد: 1x1.5, 1.5x2.25, 2x3
 • رنگ:
 • تعدادرنگ:
 • تراکم:
1028

1028

 • ابعاد: 1x1.5, 1.5x2.25, 2x3
 • رنگ:
 • تعدادرنگ:
 • تراکم:
1029

1029

 • ابعاد: 1x1.5, 1.5x2.25, 2x3
 • رنگ:
 • تعدادرنگ:
 • تراکم:
1030

1030

 • ابعاد: 1x1.5, 1.5x2.25, 2x3
 • رنگ:
 • تعدادرنگ:
 • تراکم:
1031

1031

 • ابعاد: 1x1.5, 1.5x2.25, 2x3
 • رنگ:
 • تعدادرنگ:
 • تراکم:
1032

1032

 • ابعاد: 1x1.5, 1.5x2.25, 2x3
 • رنگ:
 • تعدادرنگ:
 • تراکم:
1033

1033

 • ابعاد: 1x1.5, 1.5x2.25, 2x3
 • رنگ:
 • تعدادرنگ:
 • تراکم:
1034

1034

 • ابعاد: 1x1.5, 1.5x2.25, 2x3
 • رنگ:
 • تعدادرنگ:
 • تراکم:
1120

1120

 • ابعاد: 1x1.5, 1.5x2.25, 2x3
 • رنگ:
 • تعدادرنگ:
 • تراکم:
1130

1130

 • ابعاد: 1x1.5, 1.5x2.25, 2x3
 • رنگ:
 • تعدادرنگ:
 • تراکم:
1140

1140

 • ابعاد: 1x1.5, 1.5x2.25, 2x3
 • رنگ:
 • تعدادرنگ:
 • تراکم: